Udviklingsprojekter

Kulturelle Samråd i Danmark indgår løbende i en række udviklingsprojekter med en kreds af samarbejdspartnere, både i dansk, nordisk og europæisk sammenhæng. Læs om projekterne her:

GUIDE, 2013 - 2015

Lige adgang til kunst og kultur- et EU-projekt

Kulturelle Samråd i Danmark fik i 2013 midler til et toårig Grundtvig Multilateral projekt under Europa-Kommissionens program for livslang læring. Projektet, der involverer 6 europæiske kulturorganisationer fra Danmark, Holland, Slovenien, Ungarn og Storbritannien, er afsluttet med udgangen af 2015, og afrapporteringen til EU er i disse dage ved at blive færdiggjort.


Projektets titel er ”Culture Guides for Marginalised People”, og det havde til formål at undersøge muligheden for - i en europæisk ramme - at rekruttere, uddanne og vejlede frivillige til at fungere som mentorer eller guider, der introducerer og hjælper marginaliserede sociale grupper til at deltage i lokale kunst- og kulturaktiviteter - enten som publikum eller som aktive deltagere.


Moderne velfærdsstater har som et vigtigt mål at sikre fri og lige adgang til kunst og kultur for alle borgere, fordi erfaringer med kunst og kultur kan oplive og oplyse folk og ændre deres liv til det bedre, og fordi kunst og kultur har positive konsekvenser både for den enkelte og for samfundet. Kunst og kultur giver mening i hverdagen og en påvirkning vil især have værdi for socialt marginaliserede grupper, fordi deres marginalisering ofte indebærer en tilbagetrækning fra arbejdslivet og fra livet og samfundet i almindelighed. Herved risikerer de isolation og tab af aktive relationer og engagement. Et engagement i kunst og kultur kan give dem ny motivation, forny deres relationer til andre mennesker og samfundet og hjælpe dem til at opnå en stabilitet ved at sætte nye perspektiver på deres tilværelse.


Det er derfor vigtigt, at alle borgere har mulighed for at deltage i kunst og kultur. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Især ældre og socialt marginaliserede er ofte ikke særligt involveret i eller brugere af kunst og kultur. Årsagerne kan være mange, men det er vigtigt, at der gøres noget ved det.


Projektet er støttet af Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA)

Spar, 2016-2018

Det kulturelle foreningsliv genopliver de tyndt befolkede lokalsamfund. 


I løbet af de seneste år har vi set en større politisk og offentlig interesse for at genoplive landdistrikterne og de tyndt befolkede områder og for at modvirke den nuværende migration fra landdistrikter til byområder.


En af flere måder at imødegå denne tendens på er at tilbyde flere tilgængelige og involverende kunst- og kulturaktiviteter med merværdi for lokalsamfundet. For at sikre kulturel bæredygtighed i disse områder er vi nødt til at styrke "borger hjælper borger"- eller "peer to peer"-tilgangen, hvor civilsamfundsorganisationer fra den tværkulturelle sektor for amatørkunst, frivillig kultur og kulturarv engageres.


FORMÅL OG MÅLSÆTNINGER
Det overordnede mål er at forbedre de frivillige foreningers og deres frivilliges kompetencer til at tilbyde oplivende kunst- og kulturmuligheder i de tyndt befolkede lokalsamfund med en merværdi for borgerlig og demokratisk deltagelse, fællesskab og lokal identitet.


Bridging, 2017-2019

BAGGRUND
Den faldende tillid i det seneste årti er en af de centrale udfordringer i vores samfund. Adskillige undersøgelser fra FN, OECD, EU og andre viser, at den faldende tillid ikke kun gælder de sædvanlige mistænkte som regeringer, virksomheder og mainstream-medier, men også NGO'er og endnu mere bekymrende en øget mistillid til andre mennesker.


NØDVENDIGHED
Uden tillid fungerer institutioner ikke, samfund vakler, og folk mister troen på hinanden. Her mener vi, at den europæiske sektor for deltagelseskultur (amatørkunst, frivillig kultur og kulturarv) kan gøre en forskel. Denne sektor er, næst efter amatørsport, den største civilsamfundssektor i EU's medlemslande, og det har i det sidste årti været det civilsamfundsområde, der har haft den største ekspansion i antallet af medlemmer og nye foreninger.


MÅL OG INNOVATIVE ELEMENTER
Målet er at bygge bro over social kapital og fremme inklusion, samhørighed og tillid ved at styrke de deltagende og samskabende kulturaktiviteter i den europæiske sektor for amatørkunst, frivillig kultur og kulturarv.

Vores udviklingsarbejde vil fokusere på at bygge bro over social kapital i følgende fem kontekster af kulturaktiviteter og livslang læring: inter-socialt, inter-generationelt, inter-regionalt, inter-kulturelt og inter-europæisk. Derved har vi til hensigt at styrke ny deltagelseskultur og samskabelsesaktiviteter, hvor læringskonteksten ikke kun ændres fra individuel kreativitet til kollektiv kreativitet, men til at bygge bro mellem mennesker, der normalt er uden for hinandens direkte sociale netværk - ikke bare ved at binde social kapital mellem lignende undergrupper af individer, men ved at bygge bro mellem tidligere adskilte sociale grupper.

PARTNERSKABSKREDS
Partnerskabskredsen omfatter 8 partnere fra 7 lande i Nord-, Øst- og Vesteuropa, som repræsenterer fire stærke nationale paraplyer samt fire videns- og forsknings-centre, der repræsenterer en tværnational europæisk sum af forskellige ekspertiser og erfaringer på området, som vi ikke kan finde i blot ét af de deltagende lande. Landsforeningen af Kulturelle Samråd i Danmark er projektets administrator-organisation. Projektet er støttet af Eramus+

LEVER, 2016-2018

Det treårige NGO-udviklingsprojekt med titlen "Voluntary culture as Leverage of cross-cultural activities in sparsely populated areas" (LEVER) er støttet af Nordisk Ministerråds NGO-program for Østersøregionen.


I løbet af de seneste år har vi set en større politisk og offentlig interesse for at genoplive landdistrikterne og de tyndt befolkede områder i Østersøregionen.


I dette projekt har vi til hensigt at udvikle nye metoder og tilgange

til at genoplive områderne og sikre bæredygtighed ved at anvende "borger hjælper borger" eller "peer to peer-tilgang", hvor civil-samfundsorganisationer og deres frivillige fra den tværkulturelle sektor for amatørkunst, frivillig kultur og kulturarv er engageret i

at levere tilgængelige og involverende kunst- og kulturaktiviteter

med en merværdi for borgerlig og demokratisk deltagelse og sammenhængskraft.

unsplash