Livslang beskæftigelse med kunst og kultur

054Kulturelle Samråd i Danmark og Interfolk, Institut for Civil Society, tog i foråret 2012 initiativ til et europæisk Grundtvig Læringspartnerskab med titlen "Art based learning and activ4 ageing". Projektet løber over perioden august 2012 til juli 2014, og partnerkredsen omfatter fire nationale organisationer for frivillige kulturelle foreninger og amatørkunst samt to organisationer fra det folkeoplysende område. Det drejer sig - ud over Kulturelle Samråd i Danmark (Danmark) og Interfolk (Danmark) - om Voluntary Arts (Storbritannien), Landelijk Kennisinstituut Kuultureducatie en Amateurkunst (Holland), Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities (Slovenien) og Löftadalens Folk High School (Sverige).


Projektet holdt i den forgangne uge sit afsluttende seminar i Holland med deltagelse af både projektmedarbejdere og aktive fra de nævnte lande. Seminaret bestod af en blanding af oplæg fra teoretikere på området og workshops, hvor de deltagende fremlagde og diskuterede deres deltagelse i aktiviteter inden for både det frivillige kulturelle område og på amatørområdet. Alle de deltagende lande har gennemført pilotforsøg med egne grupper med henblik på at beskrive læringsudbyttet af de kunstbaserede aktiviteter med fokus på de æstetiske kvaliteter og med henblik på at afprøve nye metoder til at dokumentere denne læring. Metoderne er dog langt fra færdigudviklede, og der ligger uden tvivl et stort arbejde med at videreudvikle dem. Begge de indkaldte teoretikere var begge meget optaget af ældres beskæftigelse med kunst både som et meningsskabende mål for de involverede og som et mere instrumentelt middel til at fremme sundhed og støtte til fx demensramte, men manglede et direkte bud på den æstetiske læring.

Læs mere: Livslang beskæftigelse med kunst og kultur

Kunstbaseret læring og aktiv aldring

EU flag LLP EN-011Alle medlemsstater i EU har en omfattende sektor i civilsamfundet for amatør kunst, frivillig kultur og kunstbaseret voksenundervisning, hvor et utal af kulturelle og uddannelsesmæssige foreninger tilbyder livslang læring for omkring en tredjedel af landenes befolkninger. Her udfolder de aktive megen tid og energi på at skabe frie rum hinsides offentlig styring og markedet for at tilbyde æstetisk læring, personlig og demokratisk dannelse, ligeværd og livsglæde for mange borgere, ikke mindst ældre medborgere.

Blandt områdets talsmænd og andre interessenter tolkes disse foreningsaktiviteter gennemgående ikke ud fra en læringsdiskurs, men traditionelt ud fra en kunstnerisk og kulturel diskurs, og der er ikke nogen udviklet praksis for at dokumentere de kunstbaserede aktiviteter som en læringsaktivitet. Desuden savner området også metoder til at dokumentere relevansen af den kunstbaserede læring for aktiv aldring.

Læs mere: Kunstbaseret læring og aktiv aldring

Lige adgang til kunst og kultur - et EU projekt

loacModerne velfærdsstater har som et vigtigt mål at sikre fri og lige adgang til kunst og kultur for alle borgere. Fordi erfaringer med kunst og kultur kan oplive og oplyse folk og ændre deres liv til det bedre. Og fordi kunst og kultur har positive konsekvenser både for den enkelte og for samfundet. Kunst og kultur giver mening i hverdagen og kan påvirke mennesker.

En sådan påvirkning vil især have værdi for socialt marginaliserede grupper, fordi deres marginalisering ofte indebærer en tilbagetrækning fra arbejdslivet og fra livet og samfundet i almindelighed. De risikerer isolation og tab af aktive relationer og engagement. Et engagement i kunst og kultur kan give dem ny motivation, forny deres relationer til andre mennesker og samfundet og hjælpe dem til at opnå en stabilitet ved at sætte nye perspektiver på deres tilværelse.

Det er derfor vigtigt, at alle borgere har mulighed for at deltage i kunst og kultur. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Især ældre og socialt marginaliserede er ofte ikke særligt involveret i eller brugere af kunst og kultur. Årsagerne kan - som det ses i rapporten fra Kulturministeriet "Danskernes kulturvaner 2012 " - være mange, men det er vigtigt, at der gøres noget ved det.

Læs mere: Lige adgang til kunst og kultur - et EU projekt

Kommunalvalg

Kultur er af mange "dømt ude" i forhold til kommunalvalget. Men det kan de kulturelle frivillige ændre på ved at møde op til politiske møder og stille spørgsmål til kandidaterne.

Det kan ske ud fra den holdning, at de kulturelle samråd og det frivillige kulturelle foreningsliv er vigtige områder, da det her er borgerne selv, der frivilligt organiserer, koordinerer, arrangerer, formidler, skaber rammer m.v. for kunst og kulturarv i teaterforeninger, kunstforeninger, musikforeninger, kulturhuse, museumsforeninger, lokalarkiver m. m. Ud over at være en stor del af livsindholdet for mange mennesker, betyder det også et mylder af kulturaktiviteter og professionelle kulturtilbud rundt om i landet til glæde for store dele af befolkningen - og måske til ekstra glæde i de tyndt befolkede områder, hvor der ellers ikke ville være mange muligheder for at have oplevelser med kunst og kultur. Det betyder også mulighed for at inddrage grupper af ikke-brugere (som man kan læse om i "Danskernes kulturvaner 2012"), der måske lettere lader sig friste af "naboen", når det drejer sig om at deltage i et kulturelt arrangement eller som kulturelt frivillig.

Læs mere: Kommunalvalg

Facebook